Gallery

'Akshara Samajik Pratishthan' is honoured by the HCG Manavata Hospital Nashik

'Akshara Samajik Pratishthan' is honoured by the HCG Manavata Hospital Nashik for its social work in medical field for the year 2017.